Bộ chế hòa khí đóng vai trò quan trọng, nó sẽ thông báo tình trạng hoạt động của động cơ ô tô. Muốn ô tô vận hành khỏe