Việt nam là một nước có tình trạng giao thông phức tạp nhất là trong nội ô thành phố, các nút giao thông. Việc ô tô có thể