Xe máy đã trở thành một phương tiện hết sức thông dụng tại các nước Châu Á, nhất là Việt Nam. Xe máy trở thành phương tiện lưu