Đối với nhiều người thì nhông xe máy là một bộ phận ít có ảnh hưởng đến xe, khá nhỏ và ít được quan tâm. Nhưng thực tế