Sau một thời gian sử dụng xe máy thời bị yếu hơi, nổ chậm và ì ạch là một tình huống diễn ra khá phổ biến. Chúng tôi