Rơ mooc và Sơ mi rơ moóc không phải các phương tiện xa lạ nhưng để định nghĩa chính xác rơ mooc hay sơ mi rơ mooc thì không mấy